IAIDO, HACHIMANRYU BATTOJUTSU KATA


Träning börjar med KU-JI:

the 9 syllables (deep breathing exercises in seiza): Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Sai, Zen

Suburi Bokken Tachi waza

 • Suichoku-Buri
 • Kiri Kaeshi
 • Makko
 • Sakesa, Yukesa
 • Wa no Tachi hidari
 • Wa no Tachi migi
 • Saro tachi
 • Kiri Age - Kiri Sage hidari
 • Kiri Age – Kiri Sage migi
 • Kasumi – yoko
 • Issoku-itto

Tachi Waza iaido kata

 • JUMONJI
 • NUKI HIDARI KIRI-SAGE
 • NUKI MIGI KIRI-SAGE
 • HIDARI HIEN
 • MIGI HIEN
 • HIDARI MAE ATARI
 • MIGI MAE ATARI
 • HIDARI REN-TACHI
 • MIGI REN-TACHI
 • GORANTO
 • RANPATO
 • MUKOTSUKE

OKUDEN: Tate hiza

 • MAE NO TACHI
 • IN NO TACHI
 • YO NO TACHI
 • REN NO TACHI
 • NUKI NO TACHI
 • MAWARI NO TACHI
 • MUKO NO TACHI

Gogyo no Den

 • GOSHAKU
 • SEPPUKU
 • MUNEATE KODACHI MAWASHI
 • KOSHI MAWASHI
 • YOKOMAE MAWASHI