Kaizenkai
hisao-hamamoto-iaido
iaido-hachimanryu-battojutsu
Mugairyu-iaido
mugairyu-hachimanryu iaido
mugairyu-iaido-hachimanryu
kumitachi-mugairyu-iaido
iaido-samuraj-katana
hamamoto-iaido-samuraj
hachimanryu-samuraj
hamamoto-samuraj
hamamoto-hisao
hamamoto-samuraj